Spelregels

Het bestuur van de  wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA) faciliteert deze website en is in formele zin hiervoor verantwoordelijk.
De wijkvereniging SWA organiseert en faciliteert meerdere creatieve cursussen en biedt door middel van deze website de cursist de gelegenheid de tijdens de lopende cursus gemaakte werken en/of stukken aan een breed publiek te laten zien.
Door de vele cursisten worden een veelvoud van werken en stukken geproduceerd. Spelregels betreffende publicatie via deze website zijn dan ook onontbeerlijk.

Het bestuur van de  wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA) faciliteert deze website en is in formele zin hiervoor verantwoordelijk.
De wijkvereniging SWA organiseert en faciliteert meerdere creatieve cursussen en biedt door middel van deze website de cursist de gelegenheid de tijdens de lopende cursus gemaakte werken en/of stukken aan een breed publiek te laten zien.
Door de vele cursisten worden een veelvoud van werken en stukken geproduceerd. Spelregels betreffende publicatie via deze website zijn dan ook onontbeerlijk.

Begeleidingsgroep
Onder auspiciën van het bestuur wijkvereniging SWA wordt deze website door een aantal vrijwilligers beheerd. Om plaatsing van foto’s van de werken of stukken te vereenvoudigen is er per creatieve cursus een kleine begeleidingsgroep bestaande uit ongeveer 5 personen, waaronder een lid van- of namens het bestuur wijkvereniging SWA en de cursuslei(d)(st)er. Eventueel zijn vervangers, al dan niet tijdelijk, mogelijk.

De begeleidingsgroep stelt de categorieën vast waaronder de foto’s van werken of stukken kunnen worden geplaatst. De foto’s van de werken en stukken worden uitsluitend in overleg met de betreffende begeleidingsgroep op de website gepubliceerd.
Foto’s van werken of stukken die de wijkvereniging SWA in verlegenheid kunnen brengen, worden niet geplaatst.

Publicatie
De cursist bepaalt in principe zelf of- en zo ja welke werken of stukken hij/zij via de website wil laten zien. De cursist kan via de contactpagina  een foto van het werk of stuk uploaden onder vermelding van het persoonlijke initiaal, de afmetingen en evt. de titel. De kwaliteit van bv. de foto en onder welke categorie het werk of stuk valt, wordt door de begeleidingsgroep beoordeeld en/of bepaald. Mocht het niet lukken om een goede foto van het werk of stuk te uploaden, kan dat ook d.m.v. het contactformulier of bij de cursuslei(d)(st)er worden aangegeven. Dan wordt daar, in overleg met de cursist, iets voor geregeld. Foto’s kunnen voor de plaatsing op de website in pixels worden verkleind en worden altijd voorzien van een klein tekstvak: ‘www.kunstigaalanden.nl’.

Aantal en duur publicatie
Zeker tijdens de opstartfase vergt het opzetten en beheer van een dergelijk website de nodige aandacht en capaciteit. De beheerders gaan voor een dynamische en actuele website en streven er naar om foto’s van gemaakte werken eens in de 2 maanden te verversen. Dat wil zeggen dat alle foto’s op enige moment compleet worden vervangen door nieuwe. Per cursist kunnen telkens 2 foto’s van werken of stukken worden geplaatst. Worden er meer foto’s door de cursist ingebracht, dan beslist de begeleidingsgroep. Het is niet doenlijk daarover te discussiëren. De foto’s van werken en stukken die aan het eind van het creatieve seizoen op de website worden geplaatst, blijven tot na het begin van het nieuwe seizoen gepubliceerd en worden pas daarna verwijderd en vervangen. Foto’s die van de website worden verwijderd, worden ook gelijktijdig geheel van alle door de beheerders gebruikte media gewist.

Verkoop werken of stukken
De wijkvereniging SWA is een stichting zonder winstoogmerk. De website is gelieerd aan deze stichting. Aan het geplaatste werk of stuk komt geen prijskaartje te hangen. Toch kan niet worden uitgesloten dat er belangstelling is voor een bepaald werk of stuk.

Het ingebrachte werk of stuk wordt voor de plaatsing voorzien van het standaard en persoonlijk door de cursist gekozen unieke initiaal van 3 letters en een door de werkgroep toegekende lettercijfercombinatie. Zo is het werk of stuk onder dat gegeven zichtbaar op de website, voor de belangstellende te duiden en voor de websitebeheerders te traceren. De beheerders hebben, met toestemming van de cursist, een lijst waarop dit initiaal, het e-mailadres, naam en telefoonnummer van de cursist is vermeld.

Mocht middels het contactformulier belangstelling wordt getoond voor-, of informatie worden gevraagd over een bepaald werk of stuk, vervullen de beheerders slechts een intermediaire rol en zenden het ontvangen bericht door naar de cursist. Het is aan de cursist om contact op de nemen met de belangstellende. De belangstellende krijgt enkel bericht dat zijn of haar e-mail is/wordt doorgezonden naar de kunstenaar.

Kosten website
Hoewel vrijwel alles wat met deze website te maken heeft door vrijwilligers wordt gedaan, kost het hosten, de domeinnaam, het e-mailadres, e.d. wel geld. Gevraagd wordt om een bijdrage per geplaatste foto van € 0,75. Het totale  bedrag kan op enig moment, bv. na een aantal plaatsingen in één keer, worden overgemaakt op: bankrekeningnummer NL11 INGB 0006 0963 69 t.n.v. Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen te Zwolle, o.v.v. website schilderen, dan wel website aquarel of website keramiek.

De penningmeester van de wijkvereniging SWA ontvangt een overzicht van de geplaatste foto’s.

Evenzo wordt gevraagd om een bijdrage van 10% van de verkoopprijs mocht een werk of stuk door middel van deze website worden verkocht. Graag dan ook een seintje naar de beheerders zodat de foto van het werk of stuk van de website kan worden verwijderd.

Wij vertrouwen er op dat de cursist op enige moment op eigen initiatief het bedrag voldoet en de penningmeester geen reminder hoeft te versturen.
Door het aanleveren van foto’s gaan wij er van uit dat de cursist instemt met deze spelregels.

De mogelijke extra opbrengst van de website komt ten goede van de creatieve cursussen.

Spelregels vastgesteld
Deze spelregels zijn in september 2018 vastgesteld door het bestuur wijkvereniging SWA en kunnen in overleg met het bestuur worden gewijzigd.

Niet tevreden
Hoewel er alles aan gedaan wordt om een eenvoudige, overzichtelijke en vindbare website in te richten, waarbij wij graag de input van cursisten meenemen, kan het zijn dat iemand toch niet tevreden is of zich ergens aan stoort. Neem dan a.u.b. contact op met de betreffende begeleidingsgroep of met de website beheerders. Mogelijk kan het worden opgelost.
Ten finale heeft het bestuur wijkvereniging SWA het laatste woord.

Begeleidingsgroep
Onder auspiciën van het bestuur wijkvereniging SWA wordt deze website door een aantal vrijwilligers beheerd. Om plaatsing van foto’s van de werken of stukken te vereenvoudigen is er per creatieve cursus een kleine begeleidingsgroep bestaande uit ongeveer 5 personen, waaronder een lid van- of namens het bestuur wijkvereniging SWA en de cursuslei(d)(st)er. Eventueel zijn vervangers, al dan niet tijdelijk, mogelijk.